Eng | |

Eng | |

Cheung Tong & Rosa Solicitors

In association with Ronald Tong & Co

Notary Public and China-Appointed Attesting Officer

Agents for Trade Marks

Eng | | 简

本行律师可在一个以上的司法管辖区内执业,除香港外包括英格兰和威尔斯、澳洲维多利亚省、澳洲首都省及新加坡。英语、广东话及普通话是我们不同的专业人士所使用的不同工作语言。

 

无论客户是法团或是个人,本律师行均可在广泛的法律专业领域中,为我们的客户提供其需要的服务。本律师行凭自身的专业及敬业精神,已获得良好的信誉。

合伙人

唐汇栋 

唐汇栋律师,本行之资深合伙人,自 1976 年成为香港律师,亦是香港国际公证人、中国委托公证人及碧桂园控股有限公司 (02007.HK) 的独立非执行董事。

电话: 2829-0038
电邮: ronald@ctrlawyers.com.hk

 

罗凯栢

罗凯栢律师,铜紫荆星章 (BBS),本行之资深合伙人,自 1980 年成为香港律师,亦是英国特许仲裁司学会资深会士,TCL电子控股有限公司 (01070.HK) 的非执行董事。

电话: 2829-0039

电邮: atr@ctrlawyers.com.hk

 

蔡凤仪

电话: 2829-0027
电邮: joannechoy@ctrlawyers.com.hk

 

 

 

 

 

 

 

张宝文 

 

电话: 2829-0083
电邮: maggiecheung@ctrlawyers.com.hk 

 

 

 

 


 

 

 

 

李焕姿

电话: 2829-0093
电邮: irislee@ctrlawyers.com.hk

 
 

 

 

 

律师

陈浩恩

电话: 2829-0025

电邮: maxchan@ctrlawyers.com.hk 

韩咏蓉

电话: 2829-0082

电邮: winghun@ctrlawyers.com.hk 

林咏嘉

电话: 2829-0085

电邮: sandralam@ctrlawyers.com.hk 

刘咏彤

电话: 2829-0023

电邮: vanessalau@ctrlawyers.com.hk 

李文琪

电话: 2829-0086

电邮: franceslee@ctrlawyers.com.hk 

吴亮纬

电话: 2829-0022

电邮: kennethng@ctrlawyers.com.hk 

​​​

胡诚轩

电话: 2829-0000

电邮: tommywu@ctrlawyers.com.hk 

 
 
 

张秀仪 唐汇栋 罗凯栢 律师行 2020 版权所有,翻印必究。